Urban Wind gaat door in 2018!

In 2014 hebben een aantal medewerkers van Alliander het project Laat Maar Waaien opgezet, waarbij met ruim 600 basisschoolleerlingen in totaal 150 micro-windmolens zijn beschilderd en opgebouwd op Industriepark Kleefsewaard in Arnhem. Om te voorkomen dat de molens werden afgeschreven, is binnen Alliander gekeken hoe er middels de 150 windmolens toegevoegde waarde voor het bedrijf gecreëerd zou kunnen worden. Een aantal enthousiaste medewerkers hebben vanuit dit idee het project Urban Wind opgezet.

De afgelopen drie jaar heeft Urban Wind verscheidene projecten gerealiseerd, die bij hebben gedragen aan de doelstellingen die netwerkbedrijf Alliander voor ogen heeft. De volgende vijf doelstellingen waren geformuleerd voor het project Urban Wind:

  • Vergroten van de bewustwording rondom duurzame energie en netbalans
  • Opbouwen van kennis over kleinschalige windenergie en de behoefte van de consument
  • Wegnemen van barrières die klanten ervaren bij de keuze voor kleinschalige windturbines
  • Sociale innovatie stimuleren door klanten en omwonenden ervaring te laten opdoen met kleinschalige windturbines
  • Circulariteit stimuleren door de molens een tweede, derde of vierde leven te geven

De nieuwe bedrijfsvisie van Alliander, die beschrijft dat duurzame energie voor iedereen bereikbaar, betrouwbaar een betaalbaar moet zijn, heeft ertoe geleid dat we na hebben gedacht over de toekomst van het Urban Wind project. Wij hebben besloten een aantal molens een definitieve inpassing te geven in het straatbeeld. Hierdoor wordt het bewustzijn van thema’s als duurzaamheid en energietransitie vergroot. Een klein aantal van onze molens blijft in eigen bezit. Hiermee zullen wij invulling geven aan tijdelijke projecten met een sterk educatieve inslag.

Wij zijn ervan overtuigd, dat als we mensen bewust willen maken van de mogelijkheden van duurzame energie, wij al in een vroeg stadium de jeugd moeten aanspreken. Wij gaan dus in het vervolg meer focus leggen op het onderwijzen van kinderen en jongeren over de thema’s duurzaamheid en energietransitie. Hier zullen wij invulling aan geven door (windmolen)projecten met scholen te initiëren, al dan niet gebruikmakend van onze resterende micro-windturbines.

Daarnaast zullen wij in het kader van ”bereikbaarheid” en ”betaalbaarheid” een adviserende rol gaan spelen voor klantvragen rondom de mogelijkheden voor kleinschalige wind. Wij zullen in 2018 een handig overzicht publiceren van typen windmolens die op dit moment op de markt zijn en ook zullen wij marktontwikkelingen in de gaten houden en communiceren.

Geïnteresseerden namens scholen kunnen contact opnemen met Urban Wind, via urbanwind@alliander.com.